Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στη πόλη της Κομοτηνής Νομού Ροδόπης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» με έδρα την πόλη της Κομοτηνής Νομού Ροδόπης.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι :

1) Η στήριξη και προβολή του έργου και των στόχων του Πολιτιστικού και συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής σε τοπικό, εθνικό βαλκανικό και γενικότερα διεθνές επίπεδο, και

2) Η συμβολή στην πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων της Θράκης και ευρύτερα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν σε όλες τις καλές τέχνες (μουσική, θέατρο, χορός, εικαστικά, κινηματογράφος, φωτογραφία κ.λ.π.)

Τα μέσα και οι δραστηριότητες του Σωματείου για την επιτυχία των σκοπών του είναι:

1) Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, εκθέσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, καλλιτεχνικών φεστιβάλ και όλων των συναφών εκδηλώσεων.

2) Η δημιουργία δικτύων ή η συμμετοχή σε ήδη υφιστάμενα δίκτυα, εθνικά ή διεθνή, ιδιαίτερα των Βαλκανίων και της Μεσογείου, για τη διοργάνωση τέτοιων κοινών εκδηλώσεων και ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, γνώσεων και εμπειριών που θα συμβάλλουν στην γνωριμία των πολιτισμών και των καλλιτεχνικών δρώμενων της περιοχής και τη σύσφιξη των σχέσεων των λαών των χωρών αυτών.

3) Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων σε κοινά σχέδια με τα προαναφερθέντα δίκτυα ή φορείς με στόχο τη πολιτιστική ανάπτυξη και καλλιέργεια των περιοχών μας.

4) Η εκπόνηση, προετοιμασία, υποβολή, υποστήριξη, εκτέλεση και διαχείριση προτάσεων, σχεδίων και σχετικών με τον πολιτισμό προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να τύχουν ιδιωτικών, εθνικών ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

5) Η έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού που θα εξυπηρετεί τους σκοπούς, την προβολή του έργου και την εν γένει λειτουργία του Σωματείου και του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής.

6) Η συλλογή, επεξεργασία και διάδοση των πολιτιστικών στοιχείων της Θράκης και η αναβίωση παραδοσιακών τεχνών με την χρήση νέων τεχνολογιών.

7) Η υποστήριξη ερευνών σχετικών με καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα του πολιτισμού, με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων, ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φορέων και ιδρυμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

8) Η προώθηση και στήριξη νέων καλλιτεχνών με την εξεύρεση χορηγιών ή υποτροφιών που θα συμβάλλουν στην καλλιτεχνική τους επιμόρφωση.

9) Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων ή όποιας άλλης μορφής εκδηλώσεων για την επιμόρφωση στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε θέματα πολιτισμού.

Άρθρο 3ο

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει στην περιφέρεια την ένδειξη «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» και στο κέντρο την χρονολογία ιδρύσεως 2009.

Άρθρο 4ο

Το Σωματείο αποτελείται από Τακτικά και Επίτιμα Μέλη. Τακτικά Μέλη είναι δυνατόν να γίνουν άνδρες και γυναίκες ενήλικες, που είναι φίλοι του πολιτισμού και επιδιώκουν την πολιτιστική ανάπτυξη της Θράκης και την αξιοποίηση του πολιτιστικού και συνεδριακού κέντρου Κομοτηνής, με γραπτή αίτησή τους προς το ΔΣ και εφόσον προταθούν από δύο (2) τακτικά μέλη. Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ και με έγκριση της Γ.Σ, πρόσωπα που έχουν παράσχει σημαντικές υπηρεσίες, ηθικές και υλικές, στο Σωματείο και στους σκοπούς που επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, ούτε εκλέγονται στο Δ.Σ ή την Ε.Ε και δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες της Γ.Σ.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα α) να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί το Σωματείο και να αναπτύσσει τη γνώμη αυτή στα αρμόδια όργανά του, β)να ελέγχει τις πράξεις της Διοικήσεως, γ) να εκλέγει και να εκλέγεται. Επίσης κάθε μέλος έχει την υποχρέωση α) να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου για την πραγματοποίηση των σκοπών του, γ) να παρακολουθεί τις ΓΣ και δ) να εκπληρώνει ευσυνείδητα και υπεύθυνα τις εργασίες που έχει αναλάβει.

Άρθρο 6ο

Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησης του Σωματείου, υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξεώς του : α) γραπτή επίπληξη, β) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο και γ) διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στη ΓΣ εντός μηνός από τη γνωστοποίηση της. Το ενδιαφερόμενο μέλος οφείλει να απολογηθεί στη ΓΣ της οποίας η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων. Η καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται έγγραφα 10 ημέρες τουλάχιστον από το ΔΣ που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση στην οποία το μέλος οφείλει να απολογηθεί. Κάθε ποινή μπορεί να ανακληθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 7ο

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλουν στο Ταμείο αυτού α) για δικαίωμα εγγραφής 20,00 Ευρώ και β) για ετήσια συνδρομή τους 50,00 ευρώ. Τα παραπάνω ποσά του δικαιώματος εγγραφής και ετήσιας συνδρομής μπορούν να αυξηθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8ο

Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει από αυτό, αρκεί να υποβάλει αίτηση διαγραφής ή δήλωση αποχώρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την ημέρα που υποβάλλει την αίτηση θεωρείται διαγραμμένο μέλος.

Άρθρο 9ο

Πόρους του Σωματείου αποτελούν α) τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, β) οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις του Σωματείου, γ) οι διάφορες ιδιωτικές, εθνικές και κοινοτικές επιχορηγήσεις και δωρεές ή κληροδοσίες, αρκεί να μη γίνονται υπό όρους που αντιτίθενται ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και δ) κάθε έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφόσον εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10ο

Τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης του Σωματείου.

Άρθρο 11ο

Τα όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12ο

Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) είναι το ανώτατο όργανο, αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο, εκτός από τα θέματα που σύμφωνα με το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο, έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με αίτηση προς το ΔΣ, στην οποία θα αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Το ΔΣ στην περίπτωση αυτή θα είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση για ΓΣ, ο χρόνος, ο τόπος και η ημερήσια διάταξη γνωστοποιούνται στα μέλη με ανακοινώσεις στα γραφεία του Σωματείου, στους πίνακες ανακοινώσεων ή με ατομικές προσκλήσεις, τουλάχιστον επτά (7) μέρες πριν από τη μέρα της ΓΣ. Για τη σύγκληση έκτακτης ΓΣ δεν ισχύει ο χρονικός περιορισμός.

Στις γενικές συνελεύσεις λαμβάνουν μέρος τα μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Στην αρχή κάθε ΓΣ αφού διαπιστωθεί από τον πρόεδρο του ΔΣ απαρτία, εκλέγεται τριμελές προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες της ΓΣ. Τα μέλη του ΔΣ αποκλείονται από την εκλογή για προεδρεία της ΓΣ. Η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον δεν προβλέπεται ειδική απαρτία, όταν είναι παρόν στην ΓΣ το 1/3 του όλου αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ΓΣ συγκαλείται δεύτερη ΓΣ την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης κατά την οποία θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε από τα μέλη και εάν παρουσιαστούν. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Σωματείου απαιτείται το ½ του αριθμού των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Η ψηφοφορία γίνεται ή με ονομαστική κλήση ή με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία απαιτείται μόνον όταν πρόκειται για εκλογή ΔΣ και ΕΕ, για θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση ή προσωπικά γενικά και όταν η ΓΣ αποφασίζει σαν δευτεροβάθμιο όργανο σε θέματα ένστασης κατά της εγγραφής μέλους ή τιμωρίας του με διαγραφή ή αποβολή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Στη ΓΣ που γίνεται μία φορά το χρόνο η διοίκηση εκθέτει το πρόγραμμα δράσης της και υποβάλλει για έγκριση τον απολογισμό του προηγουμένου χρόνου και τον προϋπολογισμό του επομένου. Ακολουθεί ψηφοφορία προς έγκριση η μη των πεπραγμένων.

Άρθρο 13ο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο δημοσίων σχέσεων και δύο Συμβούλους. Το Δ.Σ. εκλέγεται κάθε τρίτο έτος με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται έως το τέλος του μηνός Ιουνίου κάθε έτους. Μέλη του ΔΣ εκλέγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι επτά πρώτοι από τους υποψηφίους κατά σειρά επιτυχίας, οι δε υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί.

Άρθρο 14ο

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, αλλά και κάθε φορά που αυτό θεωρείται αναγκαίο.

Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά. Αν υπάρξει και για τέταρτη φορά ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Όποιο μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ ή δικαιολογημένα μεν αλλά περισσότερες από πέντε (5) διαδοχικές συνεδριάσεις του ΔΣ θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον κατά σειρά επιλαχόντα.

Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν με επιλαχόντες περισσότερα από τρία (3) μέλη του ΔΣ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για να καλύψουν τις θέσεις του ΔΣ, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα τη συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για κάλυψη των κενών θέσεων.

Άρθρο 15ο

Το ΔΣ διοικεί το Σωματείο με βάση το νόμο και το καταστατικό. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν το Σωματείο. Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην τακτική ΓΣ τον ισολογισμό και απολογισμό της χρήσης που έληξε καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου εκτός εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια η ΓΣ.

Τα μέλη του ΔΣ είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για κάθε πράξη τους, εκτός εάν πρόκειται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή ήταν μεν παρόντες αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 16ο

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το ΔΣ και το Σωματείο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές καθώς και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ. Συγκαλεί, διευθύνει και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, λογοδοτεί για λογαριασμό του ΔΣ, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα γενικά έγγραφα και τα πρακτικά του ΔΣ και της ΓΣ και μαζί με τον Ταμία όλα τα εντάλματα πληρωμών, τις εντολές προς τις Τράπεζες για ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων και άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα του Σωματείου. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του για οποιονδήποτε λόγο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, τα καθήκοντα εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας. Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

Άρθρο 17ο

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία και φυλάγει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Μητρώου των μελών και για τη σύνταξη των πρακτικών του ΔΣ και της ΓΣ. Διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο του ΔΣ. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον απολογισμό του ΔΣ. Τον Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει, τον αναπληρώνει ένας εκ των συμβούλων.

Άρθρο 18ο

Ο Ταμίας εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας διπλότυπες αποδείξεις. Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το ΔΣ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν τη σφραγίδα του Σωματείου, την υπογραφή του Προέδρου και φέρουν αύξοντα αριθμό.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχειρίσεως του Σωματείου και τον ισολογισμό που περιλαμβάνεται στη λογοδοσία του ΔΣ. Κάθε τρίμηνο ή όταν του ζητηθεί υποβάλλει στο ΔΣ έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος και υπόλογος για τα χρήματα του Σωματείου που διαχειρίζεται, τα οποία, εκτός από ένα ποσό μέχρι 300,00 ευρώ, που κρατά για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών, καταθέτει σε Ελληνική Τράπεζα. Τον Ταμία όταν απουσιάζει αναπληρώνει ένας εκ των συμβούλων.

Άρθρο 19ο

Ο Έφορος Δημοσίων Σχέσεων είναι το μέλος του ΔΣ που συνάπτει και διατηρεί δημόσιες σχέσεις του Σωματείου με άλλους φορείς, οργανισμούς, υπηρεσίες, θα φροντίζει για τη διοργάνωση των διαφόρων εκδηλώσεων του Σωματείου, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΔΣ και θα τηρεί σχετικό αρχείο.

Άρθρο 20ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη ΓΣ του Σωματείου ταυτόχρονα με το ΔΣ και με τον ίδιο τρόπο. Έχει την ίδια θητεία με το ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη. Η ΕΕ ελέγχει ανά έτος τη χρήση διαχείρισης και περιουσιακής κατάστασης του Συλλόγου και υποβάλλει την έκθεση της στην ετήσια τακτική ΓΣ.

Άρθρο 21ο

Κατά την τακτική ΓΣ μετά το τέλος των θεμάτων της ημερησίας διάταξης γίνονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ΔΣ και της ΕΕ.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του ΔΣ και της ΕΕ πρέπει να υποβάλουν στον γραμματέα έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο μία (1) ημέρα πριν από τις αρχαιρεσίες. Τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται στον πίνακα των ανακοινώσεων κατά αλφαβητική σειρά. Οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά τόσο για το αξίωμα των μελών του ΔΣ όσο και για το αξίωμα των μελών της ΕΕ. Κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να ψηφίζει μέχρι επτά (7) υποψηφίους για το ΔΣ και τρεις (3) για την ΕΕ. Μέλη του ΔΣ εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες απόντων με απλή εξουσιοδότηση προς παρόν μέλος επί εντύπου δήλωσης του ν.1599/85, μόνον εφόσον υπάρχει απαρτία παρόντων. Κάθε παρόν μέλος μπορεί να εξουσιοδοτείται μόνον από δύο (2) απόντα μέλη.

Την όλη ευθύνη και φροντίδα για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών φέρει τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται από την ΓΣ. Όταν η ψηφοφορία τελειώσει η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Όσον αφορά το ΔΣ, τα μέλη που εξελέγησαν υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή τους να συνέλθουν σε σώμα αφού κατανείμουν μεταξύ τους τα αξιώματα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των μελών τόσο για το ΔΣ όσο και για την ΕΕ διεξάγεται κλήρωση.

Άρθρο 22ο

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό καθορίζεται από τη ΓΣ σύμφωνα με το πνεύμα του καταστατικού και τις σχετικές με τα Σωματεία διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 23ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία που θα υπάρχει θα περιέλθει κατόπιν αποφάσεως της ΓΣ στον Φορέα λειτουργίας του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής.

Το κωδικοποιημένο αυτό καταστατικό που αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του ομόφωνα και υπογράφεται από αυτούς ως έπεται.

Κομοτηνή 6 - 6 - 2009


ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 1. ΒΑΚΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΘΩΜΑ
 2. ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
 3. ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ
 4. ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ
 5. ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 6. ΑΜΠΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 7. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 8. ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 9. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ
 10. ΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 11. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 12. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
 13. ΑΓΙΝΟΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 14. ΑΓΙΝΟΡΙΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 15. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
 16. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 17. ΚΑΣΑΠΙΑΝ ΤΖΕΝΗ του ΚΙΡΚΟΡ
 18. ΜΠΟΛΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
 19. ΧΑΛΗΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ του ΦΕΡΕΝΤΟΥΝ
 20. ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ- ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 21. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 22. ΧΙΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ
 23. ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
 24. ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 25. ΜΑΤΕΟΣΙΑΝ ΣΤΕΠΑΝ του ΚΕΒΟΡΚ
 26. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
 27. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 28. ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 29. ΝΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 30. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 31. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 32. ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 33. ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 34. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 35. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 36. ΚΙΑΤΙΠΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 37. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ
 38. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 39. ΚΙΟΣΤΕΚΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 40. ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 41. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 42. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΑΡΑΜΠΕΛΛΑ του ΝΤΟΪΝΑ
 43. ΓΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 44. ΜΠΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 45. ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 46. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΚΕΙΜ
 47. ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ